Algemene Voorwaarden

Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de klant en Crystal Feet tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk van af wordt geweken. Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant heeft gevraagd om een behandeling, en Crystal Feet aangegeven heeft de behandeling uit te zullen voeren. Met de algemene voorwaarden weet u als klant welke rechten en plichten u en Crystal Feet heeft.

Afspraken.
Bij verhindering van de afspraak dient u deze spoedig, uiterlijk 24uur van te voren af te melden. In dien u de afspraak niet tijdig nakomt zal ik het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling bij u in rekening brengen.
Bij verhindering van Crystal Feet meld ik u dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor afgaande aan de afspraak.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Behandeling.
Crystal Feet staat ervoor dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen van de H.A.M. (Hygiëne, Arbo en Milieu) volgens de Branche van Pedicure.

Betaling.
Crystal Feet vermeld alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk, en op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.  Crystal Feet vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Betaling van behandeling of producten is alleen contant mogelijk. Betaling in termijnen is onmogelijk.

Persoonsgegevens & privacy.
De cliënt voorziet Crystal Feet vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Crystal Feet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Crystal Feet neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Crystal Feet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines. Crystal Feet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling.

Aansprakelijkheid.
Crystal Feet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de klant over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Crystal Feet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging & diefstal.
De klant is tegenover Crystal Feet aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade in de praktijk.
Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Klachten.
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, binnen 3 werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Crystal Feet. Uiterlijk 5 dagen na het ontvangen van de klacht krijgt u reactie van Crystal Feet. Indien een klacht gegrond is, zal Crystal Feet de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, volgens afspraak.

Gedrag.
In de praktijk gedragen klant en pedicure zich naar behoorlijk gedrag volgens de algemene aanvaardbare normen. Onbehoorlijk gedrag van de klant geeft mij het recht om zonder opgaaf van reden te stoppen met behandelen en afspraken te maken.

Recht.
Op elke overeenkomst tussen Crystal Feet en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.